Algemene Voorwaarden

Be Nr 1 in Google

Dit zijn de algemene voorwaarden van TLG Beheer BV (King of the Jungle). Het adres van King of the Jungle is Vossiusstraat 30-3, 1071AG Amsterdam, met het KvK-nummer 30231915.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@kingoftheJungle.nl, 020-3708155 of per post: TLG Beheer BV, Vossiusstraat 30-3, 1071AG Amsterdam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het adviseren en organiseren van online marketing en promotie.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen King of the Jungle en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op kingoftheJungle.nl.

3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door King of the Jungle gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als de Opdrachtgever aan King of the Jungle gegevens verstrekt, mag King of the Jungle ervan uitgaan dat deze kloppen en zal King of the Jungle de offerte hierop baseren.

5. Prijs

5.1. King of the Jungle mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. De prijsverhoging zal drie maanden na de aankondiging daarvan, ingaan.

5.2. Als King of the Jungle genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van King of the Jungle en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Bij afwijkende afspraken wordt dit contractueel overeengekomen. King of the Jungle zal maandelijks factureren.

6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan King of the Jungle. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 • 15% over de eerste €2.500;10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

6.4. De volledige vordering van King of the Jungle op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7. Contractsduur

7.1. King of the Jungle en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 • King of the Jungle kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. King of the Jungle zegt op per aangetekende brief.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

8. Derden

King of the Jungle mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

9. Uitvoering opdracht

9.1. King of the Jungle zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan King of the Jungle verstrekt, die noodzakelijk zijn voor King of the Jungle om de opdracht uit te voeren.

9.3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag King of the Jungle de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. King of the Jungle is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat King of the Jungle is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10. Wijziging opdracht

10.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

10.2. King of the Jungle kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. King of the Jungle zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

10.3. King of the Jungle mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

11. Opschorting, ontbinding

11.1. King of the Jungle mag de opdracht opschorten als King of the Jungle door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan King of the Jungle niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

11.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

11.3. King of the Jungle mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet King of the Jungle dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

12. Tussentijdse opzegging

12.1. Als King of the Jungle de opdracht tussentijds opzegt, zal King of the Jungle zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor King of the Jungle extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

12.2. King of the Jungle mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

13. Overmacht

13.1. King of the Jungle hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

13.2. King of the Jungle kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

13.3. Als King of the Jungle zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag King of the Jungle het nagekomen deel factureren.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Alles dat King of the Jungle levert, blijft eigendom van King of the Jungle totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

14.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van King of the Jungle veilig te stellen.

15. Klachten

15.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen één maand melden.

15.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

15.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal King of the Jungle de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

15.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van King of the Jungle die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

16. Aansprakelijkheid

16.1. King of the Jungle is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van King of the Jungle.

16.2. King of the Jungle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat King of the Jungle is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

16.3. De aansprakelijkheid van King of the Jungle is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €10.000,00.

16.4. De aansprakelijkheid van King of the Jungle is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

16.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van King of the Jungle.

17. Privacy Statement

King of the Jungle beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

18. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen King of the Jungle is één jaar.

19. Vrijwaring

19.1. Opdrachtgever vrijwaart King of the Jungle voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan King of the Jungle toerekenbaar is.

19.2. Als derden King of the Jungle aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

19.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag King of the Jungle zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor King of the Jungle, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20. Intellectuele eigendom

20.1. King of the Jungle behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

20.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door King of the Jungle verstrekt zijn.

21. Geheimhouding

21.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal King of the Jungle alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

21.2. King of the Jungle zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als King of the Jungle optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

21.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van King of the Jungle niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

22. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

23. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

24. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

25. Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.